Historia

Krótka historia wsi Leźno

Leźno ma historię sięgającą czasów krzyżackich. Na początku XIV wieku na naszym terenie istniały dwie osady: Wielkie Leźno (Gross Lessen) i Małe Leźno (Klein Lessen), zwane Lezenkiem. Do naszych czasów przetrwało Małe Leźno. W średniowieczu majątki należały do rycerzy służących zakonowi krzyżackiemu. Administracyjnie należały do okręgu gdańskiego i były podporządkowane komturowi, który miał swoją siedzibę w pobliskim Sulminie. Po klęsce Zakonu Krzyżackiego majątki dworskie, w tym również majątki leźnieńskie, stały się własnością króla polskiego, który nadawał je dożywotnio zasłużonym dla kraju. Po pierwszym rozbiorze Polski Leźno znalazło się pod zaborem pruskim i zmieniało rządców (właścicieli i dzierżawców), którzy z różnym skutkiem gospodarowali na tych ziemiach. Po powstaniu Wolnego Miasta Gdańska, Leźno zostało podzielone granicą celną wzdłuż rzeki Strzelnicy i Raduni. Pola w części wsi Lniska należały di Wolnego Miasta Gdańska, pozostała część należała do Prus.

Od 1832 r. dobra leźnieńskie należały do rodziny Hoene, dobrze gospodarujących majątkiem. Georg Hoene wraz z żoną jest pochowany w lesie w Leźnie. Przez cały czas trwania II wojny światowej w majątku przebywa Konrad Hoene. W lutym 1945 roku do Leźna wkracza armia radziecka. Konrad Hoene kilka dni wcześniej opuszcza posiadłość i wyjeżdża do Niemiec. Żołnierze radzieccy wtargnęli do pałacu i zagrabili wszystko, co dało się wynieść, czego nie zdołali wynieść - zniszczyli.

Po zakończeniu wojny majątek przeszedł na rzecz skarbu państwa i powstało tu Kartuskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej. W pałacu urządzono biura i mieszkania dla pracowników. Przeprowadzane remonty bez opieki konserwatora i przewijanie się mnóstwa ludzi doprowadziły pałac do zaniedbania.

Rok 1981

Leźno - wieś kaszubska wchodzi w obszar parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żukowie. Liczy około 890 mieszkańców i jest wsią sołecką. Do sołectwa leźnieńskiego należą Lniska i Czaple. W Leźnie znajduje się dyrekcja "Klusz" Kartuskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej oraz podległe mu gospodarstwo Leźno. Na skutek rozwoju gospodarstwa rolnego zachodzi konieczność wybudowania nowych mieszkań dla jego pracowników. Wybudowano pięć nowych, dwunastorodzinnych bloków i zaplanowano wybudowanie następych ośmiu. Pracownicy PGR mieszkańcy starej centralnej części wsi wprowadzają się do nowowybudowanych mieszkań w blokach, a na ich miejsce wprowadzają się nowi napływowi ludzie. Zaistniałe zmiany powodują zapotrzebowanie na nowy sklep spożywczo-przemysłowy. Dotychczas bowiem funkcjonuje mały sklep w przebudowanej starej kuźni znajdującej się w centrum wsi nad stawkiem-bajorkiem obok budynków gospodarstwa rolnego. Zmieniająca się sytuacja geopolityczna zredukowała plany i zrezygnowano z wybudowania ośmiu bloków mieszkalnych. Nowy sklep został jednak wybudowany (obok powstaje remiza strażacka) i przeniesiony do nowego miejsca.

Stara kuźnia pozostaje pusta i bezużyteczna. Miesiąc maj jest dla katolików poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. W dniu 8 maja 1981 roku niewiasty leźnieńskie pod kierunkiem pracownika zakładu rolnego pana Zdzisława Siłakowskiego odprawiają nabożeństwo majowe zamiast pod krzyżem, w byłej kuźni-sklepie. Sprzeciwia się temu działająca w Leźnie jednostka Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Niewiasty są jednak stanowcze i stwierdzają, że w tym miejscu będzie salka katechetyczna i dzieci będą się tu uczyły religii.

Podczas wakacji ks. Jan Pliszka rozpoczął starania o przejęciu od PGR starej kuźni z przeznaczeniem jej na salkę katechetyczną. Wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żukowie jest ks. Jan Troeder. Otrzymuje on polecenie od przebywającego na urlopie proboszcza, aby rozpoczął starania o przejęcie od PGR działki, na której stoi stara kuźnia. 1 września z polecenia ks. proboszcza, ks. Jan rozpoczyna katechizację dzieci szkoły podstawowej, we wtorek na inaugurację roku szkolnego odprawiona zostaje msza święta, którą ks. Jan celebruje z ks. prałatem Józefem Bigusem, wicedziekanem dekanatu żukowskiego.

Nauka katechezy staje się początkiem starania o budowę kaplicy z prawdziwego zdarzenia, a w marzeniach mieszkańców rodzi się myśl o powstaniu parafii. Ksiądz proboszcz z Żukowa nie zgadza się na powołanie parafii, ale przychyla się do powstania punktu katechetycznego. To nie zadowala mieszkańców, chcą mieć swoją parafię.

13 grudnia zostaje w Polsce wprowadzony stan wojenny.

Rok 1982

3 lipca ks. Jan Troeder otrzymuje z Kurii Biskupiej Chełmińskiej w Pelplinie zlecenie zorganizowania parafii i budowy kościoła w Leźnie z zachowaniem stanowiska wikariusza parafii żukowskiej. 7 lipca ks. Jan przeprowadza się do wsi Leźno, zamieszkuje u Państwa Kremskich i rozpoczyna swoją pracę. Jeszcze w lipcu podejmuje starania o działkę od PGR, na której stoi stara kuźnia-sklep i stodoła. Trwa stan wojenny, wielką pomocą dla ks. Jana jest urzędujący w gminie komisarz, pan Jerzy Żurawicz.

6 października Biskup Chełmiński Marian Przykucki wydaje dekret o ustanowieniu w Leźnie od 1 listopada parafii pw. św. Stanisława Męczennika. W obrębie parafii znajdują się wsie: Leźno, Czaple i sześć rodzin ze wsi Lniska.

Jeszcze w listopadzie ks. Jan uzyskuje działkę pod budowę nowej kaplicy. Jednak, aby uzyskać miejsce pod jej budowę, należy rozebrać starą stodołę, wypompować wodę z pobliskiego stawu, zasypać go do połowy i pogłębić tak, by powstał zbiornik przeciwpowodziowy.

Mieszkańcy Leźna na każdą prośbę ks. Jana licznie stawiają się do prac związanych z przygotowaniem terenu pod budowę. Stara kaplica zostaje powiększona na długość 3 metrów, aby mogła pomieścić większą ilość wiernych. Także w listopadzie rozpoczyna się przygotowanie planów budowy nowego domu katechetycznego. Dzieła tego podjęli się pani architekt Krystyna Sikorska Lew z Sopotu i pan konstruktor Bogusław Hanuszkiewicz z Gdańska Oliwy. Planowana jest budowa domu katechetycznego do powierzchni 600 m2, ponieważ tylko do takiej powierzchni można uzyskać pozwolenie na budowę w gminie.

Kolejne lata i najważniejsze wydarzenia

10 lutego 1983 - Uzyskanie pozwolenia na budowę

8 maja 1985 - Pierwsza wizytacja kanoniczna; ks. bp Zygfryd Kowalski

24 grudnia 1985 - Pierwsza "Pasterka" w nowym, budującym się kościele

1986 r. - rozpoczęcie budowy budynku plebanii i domu katechetycznego

Lipiec 1988 - montaż krzyża na dachu budującej się świątyni; wyposażanie kościoła m.in. w elementy kute

26 lipiec 1989 - Nawiedzenie Leźna przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej

1989-1990 - Malowanie fresku ściany głównej prezbiterium przez panów Delińskich

1990 - zamówienie granitowego ołtarza do kościoła

1991 - montaż ławek w kościele

10 listopada 1992 - konsekracja kościoła przez ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego; parafia otrzymuje relikwie bł. Karoliny Kózkówny i drugie wezwanie

1995 - nawiedzenie relikwii św. Wojciecha w ramach duchowych przygotowań do Millenium Chrztu Polski w 1997 r.

1996 - budowa ogrodzenia wokół terenu świątynii

1996 - ułożenie granitowej posadzki w kościele

18 listopada 1996 - poświęcenie relikwiarza bł. Karoliny Kózkówny

1997 - rozpoczęcie wstawiania witraży w kościele

sierpień 2001 - poświęcenie groty Matki Bożej z Lourdes

2002 - rozpoczęcie budowy domu przedpogrzebowego

2003 - poświęcenie nowych dzwonów

2007 - Pierwsza piesza pielgrzymka do Sianowa

2008 - przekazanie ziemi pod kościołem i cmentarzem na własność parafii

2009 - wykonanie ogrodzenia na cmentarzu parafialnym

1 lipca 2010 - ks. kanonik Jan Troeder przechodzi na emeryturę; nowym proboszczem w Leźnie zostaje ks. Krzysztof Sagan

2011-2013 - remont pomieszczeń plebanii; adaptacja salek do potrzeb duszpasterskich

2014 - budowa wiatrołapu przy bocznym wejściu do świątyni

1 lipca 2014 - rozpoczęcie pracy duszpasterskiej w parafii przez ks. wikariusza Michała Moskiewskiego

2014-2015 - zmiana przeznaczenia domu przedpogrzebowego na dom katechetyczny; remont i wyposażenie obiektu w potrzebne sprzęty

29 listopada 2015 - zmiana proboszcza: ks. Krzysztof ustanowiony zostaje proboszczem w Żukowie; posługę w parafii rozpoczyna ks. Robert Jahns

luty 2016 - montaż nowego tabernakulum w kościele

marzec 2016-czerwiec 2017 - ułożenie nowej kostki brukowej wokół kościoła

grudzień 2016 - czerwiec 2017 - montaż 3 z 4 witraży na frontowej ścianie kościoła

1 lipca 2017 - zmiana wikariusza; w miejsce ks. Michała przychodzi ks. Piotr Wulgaris

10 listopada 2017 - Jubileusz XXV lecia konsekracji kościoła: odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Janowi i budowniczym świątynii

maj  2018 - montaż czwartego witraża na frontowej ścianie kościoła

wrzesień 2018 - wymiana drzwi wejściowych do kościoła; położenie nowych, granitowych stopniu przy wejściu głównym do świątyni

marzec - październik 2019 - remont kapitalny tarasów plebani

1 lipca 2019 - zmiana wikariusza; w miejsce ks. Piotra posługę podjemuje ks. Krzysztof Gidziński;

Parafia dziś

Dziś parafia w Leźnie to społeczność licząca blisko 2400 osób - mieszkańców Leźna, Czapel oraz kilku domów w Lniskach. To dynamicznie rozwijająca się wspólnota, która z każdym rokiem się powiększa. Wspomniane wyżej wydarzenia są głównie częścią "materialnej" historii tej społeczności. Oprócz tego, co widać gołym okiem i łatwo umieścić w kronice, są jeszcze wydarzenia duchowe, związane z rozwojem tej wspólnoty pod kątem duszpasterskim.

W parafii działa dużo wspólnot. Są to: Żywy Różaniec, Parafialny Zespół Caritas, wspólnota SNE Sykomora, Grupa Modlitwy św. Michała Archanioła oraz Rycerze Kolumba. Działają wspólnoty Ruchu Światło-Życie, a więc: Kręgi Domowego Kościoła, Oaza Młodzieżowa i Oaza Dzieci Bożych. Jest Liturgiczna Służba Ołtarza, Scholka dziecięca i zespół młodzieżowy, a także schola dorosłych, która śpiewem ubogaca Triduum Paschalne. Dla najmłodszych organizujemy zajęcia plastyczne i szkółkę gitarową, a każdy może wstąpić do naszego klubu kajakowego Ichtys.

Nasz kościół to też przestrzeń wielu wydarzeń kulturalnych, artystycznych i społecznych. Rokrocznie organizujemy 6 stycznia Jasełka (w formie koncertów, przedstawień, etc.), we wrześniu Festyn na zakończenie wakacji, a w listopadzie Święto Młodych z okazji odpustu bł. Karoliny. W ferie i wakacje organizujemy wyjazdy dla dzieciaków, a w majówkę wyjazdy małżeńskie w góry. Wszystko po to, aby umożliwić mieszkańcom wejście w tajemnicę Kościoła, który jest wspólnotą. A ta, jak wierzymy, opiera się na relacjach - spotkaniu osób.

 

Zapraszamy Cię do Leźna, zbudujmy razem dalszą część tej historii :)

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
139 0.098196983337402