Statut Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Bł. Karoliny Kózkówny, w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

 

§2

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest Leźno.
 2. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska i poza jej granicami.

 

§3

 1. Stowarzyszenie zawiązywane jest na czas nieograniczony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
 4. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów  z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej ”Statutem”.

 

§4

 1. Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na dobrowolnej pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może także wyznaczać pełnomocników oraz współdziałać z wszelkimi osobami prawnymi i fizycznymi.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoją działalność wyłącznie w oparciu o fundusze z  otrzymanych darowizn i zbiórek celowych.
 3. Stowarzyszenie całość pozyskanych środków finansowych przeznacza na realizację celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 1

Celami stowarzyszenia są:

 1. działalność charytatywna,
 2. promocja i organizacja wolontariatu,
 3. niesienie pomocy społecznej, zwłaszcza rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 4. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 5. działalność na rzecz osób  niepełnosprawnych bądź dotkniętych chorobą,
 6. działalność na rzecz rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 7. pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych, epidemii i katastrof,
 8. promowanie postaw związanych z działalnością dobroczynną,
 9. współdziałanie z organizacjami o podobnych celach statutowych,
 10. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 11. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 12. realizowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 13. realizowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 14. realizowanie zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
 15. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 16. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 17. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 18. realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

§ 2

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie osób i organizacji objętych jego działalnością, w szczególności zaś poprzez:

 

 1. opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej,
 2. opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających na aktualne problemy społeczne,
 3. wspieranie i utrzymywanie kontaktu z uczestnikami programów pomocy,
 4. przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną,
 5. rozwój wolontariatu i tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, promocję postaw dobroczynnych,
 6. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

 

§ 3

Działalność wskazana w §1 i §2 prowadzona jest przez stowarzyszenie nieodpłatnie.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

 

§ 1

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 2

W skład stowarzyszenia wchodzą członkowie zwyczajni i wspierający.

 

§ 3

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:

1) ukończyła szesnasty rok życia,

2) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,

4) posiada w swoim środowisku nieposzlakowaną opinię,

5) w swoim życiu codziennym kieruje się ideałami Stowarzyszenia,

6) złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie.

2.  Członkowie wspierający przyjmowani są przez złożenie pisemnej deklaracji działania na rzecz celów stowarzyszenia, po podjęciu decyzji o przyjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia bądź Walne Zgromadzenie.

3. Zapisy §3 punkt 1 ustęp 1-5 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

 

§ 4

Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje wskutek dobrowolnej rezygnacji bądź wydania przez Zarząd albo Walne Zgromadzenie decyzji o wydaleniu wskutek ustania wobec członka choćby jednej z przesłanek członkostwa wyszczególnionych w § 3.

 

§ 5

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a)     biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)     korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia w trakcie realizacji celów statutowych,

c)     udziału w zebraniach, wykładach oraz wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d)     zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)     brania aktywnego i stałego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)     przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)     zachowywania postawy życiowej zgodnej z celami statutowymi stowarzyszenia

 

§ 6

1. Członkowie wspierający mają uprawnienia członków zwyczajnych za wyjątkiem uprawnień z § 5 pkt. 1. lit. a).

2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 1

Władze stowarzyszenia stanowią Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, oraz Komisja Rewizyjna.

§ 2

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do Walnego Zgromadzenia przysługuje odwołanie wobec decyzji każdego innego organu stowarzyszenia.
 3. W walnym zgromadzeniu biorą obligatoryjny udział członkowie zwyczajni.
 4. Walne zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne, przy czym:

a)     Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd stowarzyszenia raz na rok. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. W razie braku możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd lub nie zwołania go przez Zarząd, wbrew zapisom Statutu, Komisja Rewizyjna może zwołać Walne Zgromadzenie.

b)     Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia,  Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej. Dokładny termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 5 dni przed terminem zebrania. W razie braku możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd lub nie zwołania go przez Zarząd, wbrew zapisom Statutu, Komisja Rewizyjna może zwołać Walne Zgromadzenie.

 

§ 3

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a)  określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)  uchwalania zmian statutu,

c)     wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)    udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)     rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,

f)      rozpatrywanie odwołań od decyzji każdej z władz Stowarzyszenia,

g)     podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h)     podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia,

i)      wszelkie inne kompetencje, wynikające z treści statutu.

 

 • § 4
 1. Władze Stowarzyszenia są kadencyjne.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości, to odbywa się druga tura głosowania, w której biorą udział tylko dwaj kandydaci, którzy w pierwszej turze największą liczbę głosów. Jeżeli ponownie żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosowanie zostanie przełożone na następne Walne Zgromadzenie, które organy spółki są zobowiązane przeprowadzić w terminie miesiąca od dnia zakończenia Walnego Zebrania, na którym nie udało się wyłonić wszystkich władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję nieograniczoną liczbę razy.
 4. Z tytułu pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia nie przysługuje wynagrodzenie.

 

 • § 5

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 6

1.  Zarząd stowarzyszenia powołany jest do bieżącego kierowania całą działalnością Stowarzyszenia , zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i postanowieniami statutu, ponadto reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2.   Zarząd składa się z  trzech osób, w tym prezesa oraz dwóch członków.

3.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

 

§ 7

 Do kompetencji Zarządu należy:

a)     realizacja celów Stowarzyszenia,

b)     wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

d)     podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

e)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

f)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

g)     przyjmowanie i wydalanie członków.

 

§ 8

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób w tym przewodniczącego oraz dwóch członków.

 

§ 9

Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz    zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

§ 10

1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

2.  W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§ 1

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)     z darowizn, spadków, zapisów,

b)     dotacji i ofiarności publicznej,

c)     ze środków pozyskanych w ramach zbiórek pieniężnych.

 

§ 2

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.  Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

3.  Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 1

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 2

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 3

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
137 0.093410968780518